PLAN PRACY EŁCKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA ROKU 2005

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy (Dz. U. z 2003 r. Nr 84, poz.779).

 

1.     Plan realizacji form doskonalenia nauczycieli, w tym seminariów, konferencji, warsztatów i szkoleń uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć.

Lp.

Adresat, typ szkoły, specjalność

Forma

Temat

Oczekiwane umiejętności (efekty szkolenia) Uczestnik potrafi:

Realizatorzy – kwalifikacje

Liczba godzin

Termin i miejsce

L. uczestników

 1.

Nauczyciele nauczania zintegrowanego.

Konferencja wprowadzająca.

Nowe kierunki i tendencje w nauczaniu zintegrowanym. Tworzenie banku informacji o nauczycielach.

§ nauczyciele znają nowe kierunki i tendencje w nauczaniu zintegrowanym. Stworzony bank informacji.

dr Joanna

Kobylińska-Szkatuła

3

EODN,

IX 2005

Około 40-50 osób

 2.

Nauczyciele nauczania zintegrowanego i pedagodzy szkolni.

warsztaty

Gry i zabawy

przeciwko agresji

§ nauczyciele znają główne przyczyny powstawania zaburzeń w zachowaniu. Znają sposoby pracy z dzieckiem agresywnym.

dr  Joanna

Kobylińska-Szkatuła

3

EODN,

I 2005

15-20 osób

 3.

Nauczyciele nauczania zintegrowanego i pedagodzy szkolni.

warsztaty

Gry i zabawy rozwijające uzdolnienia matematyczne

§ nauczyciele znają wybrane gry i zabawy rozwijające uzdolnienia matematyczne u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

dr Joanna

Kobylińska-Szkatuła,

nauczyciele nauczania zintegrowanego

3

EODN,

II 2005

15-20 osób

 4.

Nauczyciele nauczania zintegrowanego i pedagodzy szkolni.

warsztaty

Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym.

Nauczyciele znają przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej. Znają sposoby pracy z dzieckiem nadpobudliwym.

dr  Joanna

Kobylińska-Szkatuła

3

EODN,

III 2005

15-20 osób

 5.

Nauczyciele nauczania zintegrowanego, terapeuci.

warsztaty

Awans Zawodowy. Sztuka prezentacji i autoprezentacji

§ Nauczyciele potrafią dokonać autoprezentacji.

dr Joanna

Kobylińska-Szkatuła

3

EODN,

IV 2005

15-20 osób

 6.

Pedagodzy szkolni oraz zainteresowani nauczyciele

warsztaty.

Diagnoza dzieci z zaburzeniami w zachowaniu.

§ Nauczyciele znają sposoby diagnozy zaburzeń w zachowaniu.

dr Joanna

Kobylińska-Szkatuła

3

EODN,

X 2005

15-20 osób

 7.

Nauczyciele terapeuci, logopedzi, nauczyciele nauczania zintegrowanego.

warsztaty.

Jak pracować z dziećmi mającymi wadę mowy. Przykłady ćwiczeń ortofonicznych

§ Nauczyciele znają wybrane ćwiczenia ortofoniczne.

dr Joanna

Kobylińska-Szkatuła

3

EODN,

XI 2005

15 osób

 8.

nauczyciel - animatorzy edukacji ekologicznej

warsztaty

Pomoce dydaktyczne w edukacji ekologicznej

§ potrafi dobrać i zastosować pomoce dydaktyczne w edukacji ekologicznej

mgr Roman Paczkowski

4

październik

ok. 20

 9.

nauczyciele przedszkoli

konsultacje zespołowe

Obserwacja pedagogiczna w pracy nauczyciela przedszkola, cz. II-dokumentowanie.

§ wymiana doświadczenia z nauczycielami innych placówek

§ pozna różne formy prowadzenia dokumentacji z obserwacji

mgr E. Chodkiewicz-Deluga

3

EODN luty 2004

zainteresowani

10.

nauczyciele przedszkola

warsztaty

Analiza przypadku wychowawczego.

§ przeanalizować sytuację rodzinną i przedszkolną dziecka

§ dostrzec i określić zachowania urazowe

§ dostrzec i określić doświadczenia urazowe

§ pomóc zwerbalizować doświadczenie urazowe

§ sformułować pożądane sądy korygujące

§ zaplanować działania korygujące

mgr E. Chodkiewicz-Deluga

5

EODN marzec 2005 cz. I

czerwiec 2005 cz. II

wrzesień 2005 cz. I druga edycja

do 20

11.

nauczyciele wczesnej edukacji

warsztaty

Elementy kinezjologii w pracy z dzieckiem.

§ zna wybrane ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej

§ potrafi wybrać ćwiczenia do pracy ze względu na planowane efekty

§ zna podstawowe zasady stosowania ćwiczeń z zakresu kinezjologii edukacyjnej

mgr Krystyna Olszewska pracownik PPP-P w Ełku, mgr E. Chodkiewicz-Deluga

4

EODN styczeń 2005 (w miarę potrzeb kolejne  edycje)

do16 (forma płatna)

12.

nauczyciele wczesnej edukacji

kurs I stopnia

Kinezjologia edukacyjna „Edukacja przez Ruch” metoda Paula E. Dannisona

§ pozna w praktyce ćwiczenia i procedury oraz podstawy teoretyczne metody

§ zna nowe sposoby pobudzania aktywności ruchowej

§ poszerzy własny warsztat pracy z dzieckiem o nowe metody wspomagania rozwoju dziecka

mgr Joanna Zwoleńska pracownik Centrum Kształcenia Kined w Warszawie

18

EODN

czerwiec 2005

do 20 (forma płatna)

13.

nauczyciele techniki s.p.

spotkania promocyjne warsztaty autorskie

Jak pracować z wybranym pakietem edukacyjnym?

§ właściwie wybrać program nauczania

§ dobrać pomoce dydaktyczne dla uczniów

§ zastosować nowości wydawnicze w procesie nauczania

Przedstawiciele wydawnictw, autorzy podręczników

2

listopad

10

14.

nauczyciele techniki s.p.

warsztaty

Stosowanie metod aktywizujących na przykładzie wybranej lekcji techniki

§ zastosować wybrane metody aktywizujące na lekcjach techniki

Autorzy podręczników Wydawnictwa
M. Rożak

2

listopad

10

15.

nauczyciele matematyki s.p. i gim.

konsultacja zespołowa

Wybrane problemy czytania tekstów matematycznych

§ poznanie dydaktycznych problemów nauki czytania tekstów matematycznych w szkole

Irena Brzostowska mgr matematyki

2

styczeń

25

16.

nauczyciele matematyki s.p. i gim.

warsztaty

Badanie osiągnięć uczniów

§ podniesienie poziomu umiejętności oceniania

Irena Brzostowska mgr matematyki

3

marzec

20

17.

nauczyciele matematyki s.p. i gim.

spotkania promocyjne warsztaty autorskie

Nowości wydawnicze

§ właściwy wybór książek

Przedstawiciele wydawnictw, autorzy podręczników

8

kwiecień/maj

40

18.

nauczyciele matematyki s.p. i gim.

seminarium wystawa

Praca pozalekcyjna z uczniem zdolnym lub słabym

§ pokaz efektów pracy pozalekcyjnej z uczniami

Irena Brzostowska mgr matematyki

2

maj
EODN lub szkoła nauczyciela

20

19.

nauczyciele matematyki s.p. i gim.

konsultacje zespołowe

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela

§ planowanie i projektowanie pracy dydaktycznej z uwzględnieniem kształcenia umiejętności słabiej opanowanych przez uczniów

Irena Brzostowska mgr matematyki

2

wrzesień

20

20.

nauczyciele muzyki, plastyki oraz zainteresowani nauczyciele innych przedmiotów

konsultacja zespołowa

Elementy muzykoterapii

§ poznanie właściwego sposobu oddychania,

§ zastosowanie ćwiczeń relaksacyjnych niwelujących zachowania niewłaściwe

§ poznanie technik „uzdrawiania” głosem

mgr Beata Klauza

mgr Anna Nartowicz

3

EODN

styczeń 2005

20

21.

nauczyciele muzyki, plastyki oraz zainteresowani nauczyciele innych przedmiotów

spotkania promocyjne, warsztaty autorskie

Nowości wydawnicze-prezentacje.

§ zapoznanie z nowościami na rynku wydawniczym

§ umiejętność wyboru właściwych programów i podręczników

przedstawiciele wydawnictw, autorzy podręczników

8

EODN

kwiecień-maj 2005

30

22.

nauczyciele muzyki, plastyki oraz zainteresowani nauczyciele innych przedmiotów, rodzice i wychowawcy

konsultacja zespołowa

Tańce, piosenki i zabawy dla dzieci i ich rodziców-spotkania integracyjne.

§ nauka piosenek i tańców służących wspólnej zabawie

§ nawiązanie i podtrzymanie więzi rodzinnych dzięki wspólnej zabawie

mgr Małgorzata Maciorowska

mgr Ewa Jurczykowska

3

EODN

luty 2005

20

23.

zainteresowani nauczyciele

warsztaty szkoleniowe

Emisja głosu.

§ nauka prawidłowej emisji głosu

§ nauka właściwego wykorzystania aparatu głosowego w pracy pedagogicznej

Marlena Baranowska (foniatra)

4-5

EODN

marzec-kwiecień 2005

20

24.

nauczyciele przedszkoli i nauczania zintegrowanego

warsztaty szkoleniowe

Zabawy plastyczne w przedszkolu inspiracją do poznania świata.

§ poznanie zabaw wyzwalających możliwości twórcze dzieci

§ prezentacja gier symulacyjnych i zabaw rozwijających wszechstronną aktywność dzieci

mgr Barbara Sobczask-Osewska

5

EODN

marzec-kwiecień 2005

30

25.

nauczyciele sztuki (plastyki i muzyki) oraz zainteresowani nauczyciele

warsztaty plastyczne

Wielkanoc w polskiej tradycji.

§ poszerzenie wiedzy o kulturze własnego regionu poprzez wprowadzenie w świat tradycji Świąt Wielkanocnych

§ poznanie ciekawych sposobów wykonania pisanek charakterystycznych dla naszego regionu

§ nauka wykonania elementów dekoracji nawiązujących do Świąt Wielkanocnych

mgr Barbara Sobczask-Osewska

doradca ODN w Suwałkach

5

EODN marzec 2005

30

26.

zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

warsztaty

Wychowawcza rola pozalekcyjnych zajęć artystycznych niwelujących zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży.

§ wzbogacenie warsztatu pracy o atrakcyjne i różnorodne formy i metody pracy z dziećmi na zajęciach artystycznych przy wykorzystaniu: literatury, muzyki, plastyki i tańca.

mgr Piotr Kaja (edukator, nauczyciel muzyki, kompozytor i muzyk, autor podręcznika „Muzyka dla klas IV-VIII” konsultant przedmiotów artystycznych ODN w Łomży

2 dni

EODN maj 2005

20

27.

Wszyscy nauczyciele s.p. i gim.

Kurs doskonalący

Podstawy obsługi komputera PC

§ obsługiwać sprzętu komputerowy (komputer, drukarkę, skaner)

§ pracować w środowisku Windows

§ obsługiwać i wykorzystywać w pracy podstawowe oprogramowanie biurowe (Word, Excel)

§ wykorzystywać podstawowe usługi Internetowe (WWW, e-mail)

Tomasz Marchel

40

cały rok według zapotrzebowania

15

28.

Nauczyciele informatyki s.p. i gim.

Kurs doskonalący

Serwery WWW i FTP na platformie LINUX w pracowni szkolnej

§ uruchomić serwer WWW i FTP w pracowni szkolnej.

Roman Wyrwas

20

styczeń

6

29.

Wszyscy nauczyciele
s.p. i gim.

Kurs doskonalący

Polubić LINUXa I

§ obsługiwać sprzętu komputerowy w środowisku LINUX

Roman Wyrwas

5

grudzień/styczeń

10

30.

Wszyscy nauczyciele
s.p. i gim.

Kurs doskonalący

Polubić LINUXa II

§ pracować w środowisku LINUX

§ zarządzać zasobami komputera w środowisku LINUX

Roman Wyrwas

5

luty

10

31.

Wszyscy nauczyciele
s.p. i gim.

Kurs doskonalący

Polubić LINUXa III

§ obsługiwać i wykorzystywać w pracy podstawowe oprogramowanie biurowe w środowisku LINUX (OpenOffice)

Roman Wyrwas

5

marzec

10

32.

Wszyscy nauczyciele
s.p. i gim.

Kurs doskonalący

Obsługa edytora tekstu Word

§ wprowadzać tekst zgodnie z zasadami edycyjnymi

§ formatować tekst

§ wykorzystywać podstawowe funkcje edytora tekstu

§ wprowadzać obiekty graficzne do tekstu

§ tworzyć tabele

§ wykorzystywać korespondencję seryjną

§ pracować z długim tekstem

§ drukować dokumenty

Wojciech Ostapowicz

20

cały rok według zapotrzebowania

15

33.

Wszyscy nauczyciele
s.p. i gim.

Kurs doskonalący

Obsługa arkusza kalkulacyjnego EXCEL

§ wykorzystywać podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego

§ tworzyć i formatować arkusze obliczeniowe

§ prezentować dane w postaci wykresów

§ formatować wykresy tworzone na podstawie wprowadzanych danych

§ wprowadzać do arkusza obiekty graficzne

§ drukować dokumenty

Tomasz Marchel

Roman Wyrwas

20

cały rok według zapotrzebowania

15

34.

Wszyscy nauczyciele
s.p. i gim.

Kurs doskonalący

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w nauczaniu matematyki

§ wykorzystywać Excela na lekcjach matematyki

§ stosować arkusz kalkulacyjny w różnych działach matematyki

Roman Wyrwas

10

cały rok według zapotrzebowania

15

35.

Wszyscy nauczyciele
s.p. i gim.

Kurs doskonalący

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint

§ wykorzystywać podstawowe funkcje programu PowerPoint

§ projektować i wykonać slajdy tworzące prezentacje multimedialną

§ wprowadzić grafikę, schemat, tabelę jako obiekt  slajdu

§ uruchomić i kierować przygotowanym pokazem multimedialnym

§ podłączyć i wykorzystać projektor do przeprowadzenia prezentacji multimedialnej

Roman Zapert

Wojciech Ostapowicz

20

cały rok według zapotrzebowania

11

36.

Wszyscy nauczyciele
s.p. i gim.

Kurs doskonalący

Tworzenie baz danych w programie Access

§ wykorzystywać podstawowe funkcje programu Access

§ stworzyć relacyjną bazę danych

§ wprowadzić dane do tabeli wykorzystując przygotowane formularze

§ wyszukać potrzebne informacje stosując kwerendy odpowiadające założonym kryteriom

§ przygotować raporty wydruku

Roman Zapert

20

cały rok według zapotrzebowania

10

37.

Wszyscy nauczyciele
s.p. i gim.

Kurs doskonalący

Podstawy Internetu

§ korzystać z podstawowych usług Internetowych (WWW, e-mail)

§ wykorzystywać podstawowe funkcje przeglądarki Internetowej

§ wyszukać informacje przy pomocy przeglądarek Internetowych

§ założyć skrzynkę poczty Internetowej,

§ odbierać-wysyłać pocztę elektroniczną

Tomasz Marchel

15

cały rok według zapotrzebowania

10

38.

Wszyscy nauczyciele
s.p. i gim.

Kurs doskonalący

Tworzenie stron WWW

§ wykorzystać język HTML do tworzenia witryn Internetowych

§ posługuje się edytorami stron WWW

§ wprowadzić tekst, tabele, ramki, grafikę na stronach WWW

§ opublikować stronę WWW

Tomasz Marchel

Roman Wyrwas

20

cały rok według zapotrzebowania

10

39.

zainteresowani nauczyciele.

kurs

Techniki prezentacji.

§ uczestnik potrafi dokonać autoprezentacji

§ uczestnik potrafi dokonać prezentacji własnych działań

§ uczestnik potrafi przygotować prezentację multimedialną

prof. Stanisław Czachorowski UW-M w Olsztynie + asystenci

30

EODN po zebraniu grupy

2x

15

40.

nauczyciele historii i WOS-u SP i gimn.

warsztaty autorskie z elementami promocji

nowości wydawnicze

§ potrafi dokonać wyboru książek

§ poznaje nowe podręczniki z obudową dydaktyczną

autorzy podręczników, przedstawiciele wydawnictw

po 2 godziny

EODN, termin wyznaczony po zebraniu grupy

10

41.

nauczyciele historii

warsztaty

Historia Polski północno- wschodniej w latach 1939- 1953 w oparciu o materiały IPN-u

§ umie poprowadzić lekcję historii w oparciu o wystawę edukacyjną IPN

§ wykorzystuje materiały dydaktyczne IPN-u na lekcjach historii

pracownicy IPN o/ Białystok i Delegatura Olsztyn

 5

EODN zgodnie z harmonogramem IPN-u

20

42.

nauczyciele historii SP, gimnazjów i liceów oraz inni zainteresowani

warsztatyz objazdem naukowym

Edukacja regionalna- Ełk i okolice

§ umie prowadzić lekcję historii w terenie

§ umie przygotować Kartę pracy ucznia

§ umie wykorzystać wycieczkę w pracy nauczycielskiej

 mgr Danuta Turek

8

EODN + zajęcia w terenie (okolice Ełku)

20

 

2. Plan konsultacji (indywidualnych)

Lp.

Adresat, typ szkoły, specjalność

Temat/problem

Cel konsultacji

Realizatorzy

L.
godzin

Termin i miejsce

L. uczest.

1.

zainteresowani nauczyciele szkoły podstawowe.

Awans zawodowy nauczycieli

pomoc w rozwiązaniu problemu

Joanny Kobylińskiej-Szkatuły

2 godz. tygodniowo w okresie

roku szkolnego 2004/2005

EODN,

Szkoły Podstawowe w Ełku

wszyscy chętni

2.

nauczyciele nauczania zintegrowanego.

Metodyka nauczania zintegrowanego.

Joanny Kobylińskiej-Szkatuły

wszyscy chętni

3.

wychowawcy, opiekunowie, terapeuci,

Opieka, wychowanie i resocjalizacja.

Joanny Kobylińskiej-Szkatuły

wszyscy chętni

4.

nauczyciele, terapeuci, logopedzi

Terapia pedagogiczna (ze szczególnym uwzględnieniem terapii mowy).

Joanny Kobylińskiej-Szkatuły

wszyscy chętni

5.

dyrektorzy szkół

Zarządzanie oświatą.

Joanny Kobylińskiej-Szkatuły

wszyscy chętni

6.

nauczyciele nauczania zintegrowanego, wychowawcy, terapeuci

Recenzowanie programów

Joanny Kobylińskiej-Szkatuły

wszyscy chętni

7.

Nauczyciele matematyki w szkole podstawowej lub gimnazjum

§ dokumentowanie działań na drodze do awansu zawodowego

§ realizacja treści ścieżek edukacyjnych

§ praca z uczniem słabym i zdolnym,

§ planowanie wynikowe

§ przygotowanie i obserwacja lekcji otwartej

§ tworzenie programów autorskich

§ tworzenie przedmiotowego systemu oceniania

§ prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

§ wybór programu nauczania

§ opiniowanie programów autorskich

§ planowanie procesu dydaktycznego

§ organizowanie konkursów

§ pomoc w rozwiązaniu problemów

§ praktyczne porady

§ dzielenie się własnym doświadczeniem

§ udostępnianie materiałów własnych

§ wydanie recenzji lub opinii

§ pomoc w opracowaniu regulaminu konkursów

§ integracja zespołu nauczycieli matematyki

Irena Brzostowska egzaminator CKE

Minimum 10 h w m-cu

środa

EODN

 

czwartek

SP 3

wszyscy chętni

8.

Nauczyciele przedszkoli.

§ przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych

§ tworzenie programów autorskich

§ opiniowanie programów autorskich

§ wybór programów wychowania przedszkolnego

§ praca z dzieckiem sprawiającym kłopoty wychowawcze

§ organizacja konkursów

§ porady

§ pomoc w rozwiązywaniu problemów

§ udostępnianie literatury fachowej

§ wydanie opinii lub recenzji

§ udzielanie wskazówek do opracowania regulaminów konkursów

Ewa Chodkiewicz-Deluga

 

EODN poniedziałek-piątek godz.
1000 – 18
00

wszyscy chętni

9.

Nauczyciele techniki i informatyki
s.p. i gim.

§ dokumentowanie działań na drodze do awansu zawodowego.

§ realizacja ścieżek edukacyjnych.

§ praca z uczniem słabym i zdolnym.

§ rozwijanie zainteresowań technicznych i informatycznych ucznia.

§ prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

§ uwzględnianie standardów wymagań danego etapu kształcenia.

§ tworzenie programów autorskich.

§ tworzenie przedmiotowego systemu oceniania.

§  wybór programu nauczania.

§ planowanie procesu dydaktycznego.

§ organizowanie konkursów przedmiotowych.

§ opiniowanie programów autorskich

§ doradztwo w rozwiązywani problemów technicznych w pracowniach komputerowych.

§ pomoc techniczna w tworzenie
i rozwoju szkolnych sieci komputerowych.

§ inne – związane z dydaktyką techniki i informatyki.

§ praktyczne porady

§ pomoc w rozwiązywaniu problemów

§ dzielenie się własnym doświadczeniem

§ udostępnianie materiałów własnych

§ wydanie recenzji lub opinii

§ pomoc w opracowaniu regulaminu konkursów

§ integracja zespołu nauczycieli techniki i informatyki

Tomasz Marchel

8h w miesiącu

poniedziałek godz.
1400 – 16
00

wszyscy chętni

10.

Nauczyciele sztuki plastyki i muzyki s.p. i gim.

§ prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

§ prowadzenie zespołu wokalnego i kabaretu uczniowskiego.

§ tworzenia planów wynikowych do przedmiotu sztuka – plastyka i muzyka, z uwzględnieniem standardów wymagań.

§ dokumentowanie działań na drodze do awansu zawodowego.

§ opiniowanie programów autorskich

§ wybór programu nauczania.

§ inne – związane z dydaktyką muzyki i plastyki

§ pomoc w rozwiązywanie problemów

§ integracja zespołu nauczycieli plastyki i muzyki

§ dzielenie się własnym doświadczeniem

 

Ewa Awramik

8h w miesiącu

poniedziałek godz.
1600 – 18
00

wszyscy zainteresowani

11.

nauczyciele historii, WOS i zainteresowani edukacją regionalną

§ dokumentowanie działań na drodze awansu zawodowego

§ tworzenie programów autorskich

§ opiniowanie programów autorskich

§ przygotowanie i prowadzenie lekcji otwartych

§ organizacja konkursów

§ pomoc w rozwiązywaniu problemów metodycznych i merytorycznych

§ pomoc nauczycielom w drodze do awansu zawodowego

Danuta Turek

8h w miesiącu

poniedziałek godz.
1600 – 18
00

wszyscy zainteresowani

 

 

3. Plan realizacji innych form doskonalenia z uwzględnieniem wspierania rad pedagogicznych.

Lp.

Forma

Treści/temat

Oczekiwane umiejętności (efekty szkolenia) Uczestnik potrafi:

Realizatorzy – przygotowanie w zakresie prowadzenia szkolenia

L. godzin

Termin i miejsce

Liczba uczestników

Adresat, typ szkoły, specjalność

1.

Prezentacje

szkół.

Konkursy

w nauczaniu

zintegrowanym. Turniej Żaków

Nauczyciele zostali zapoznani z dorobkiem szkół.

Wymienili się doświadczeniami,

nawiązali współpracę.

Doradca metodyczny,

dr Joanna

Kobylińska-Szkatuła

wg  potrzeb

EODN

oraz Szkoły Podstawowe  w Ełku

około 50 osób,

Nauczyciele

nauczania zintegrowanego oraz inni

zainteresowani

tematyką.

2.

Współpraca

z wydawnictwami

Organizacja warsztatów

promujących wybrane

podręczniki szkolne

dr Joanna

Kobylińska-Szkatuła
oraz wydawnictwa

4

EODN

Około 25 osób

Nauczyciele  nauczania zintegrowanego oraz inni  zainteresowani

tematyką.

3.

Wspieranie Rad Pedagogicznych

Organizacja dla Rad Pedagogicznych

Warsztatów,

prelekcji pedagogicznych

dr Joanna Kobylińska-Szkatuła

3

Szkoły  Podstawowe

około 30 osób

Dyrektorzy

Szkół

Podstawowych

4.

Współpraca z innymi Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli

Współpraca z MODN

Prowadzenie kursów

dr Joanna Kobylińska-Szkatuła

wg  potrzeb

EODN

około 25 osób

Zainteresowani

nauczyciele

5.

szkolenie

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych          w pracy szkoły

§ poznanie sposobów komunikowania wyników uczniom

§ wykorzystanie wyników sprawdzianu lub egzaminu przez nauczycieli w celu doskonalenia procesu dydaktycznego

Irena Brzostowska egzaminator CKE

2

wg. zamówień na usługę

do ustalenia

z dyr. szkół

szkoła podstawowa gimnazjum

6.

szkolenie

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

§ poznanie sposobu analizowania Raportu OKE i interpretowania wyników

Irena Brzostowska egzaminator CKE

2

 

 

 

2

IX EODN

 

 

 

IX SP 3

5

 

 

 

20

Zespół doradców

 

 

Rada Pedagogiczna

7.

szkolenie

Arteterapia-terapia przez sztukę.

§ uświadomienie potrzeby i znaczenie prowadzenie działań artystycznych z dziećmi i młodzieżą

§ nauka czytania i rozumienia prac plastycznych

§ uwrażliwienie uczestników na uzdrawiającą siłę sztuki

mgr Ewa Awramik  nauczyciel-doradca EODN

10

EODN

20

nauczyciele sztuki (plastyki i muzyki) oraz zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów

8.

szkolenie

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

§ analizować Raport OKE

§ interpretować wyniki egzaminów zewnętrznych

§ wykorzystać wyniki sprawdzianu lub egzaminu przez nauczycieli w celu doskonalenia procesu dydaktycznego

Tomasz Marchel

2

wg ustaleń z dyr. szkoły

30

szkoła podstawowa

9.

szkolenie

Drukowanie świadectw z wykorzystaniem ogólnie znanego oprogramowania biurowego

§ umie wykorzystać funkcje edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i bazy danych do prowadzenia dokumentacji szkolnej

§ wykorzystuje funkcje współpracy programów w środowisku Windows (kopiowanie, wklejanie, korespondencja seryjna)

Tomasz Marchel

6

czerwiec

15

szkoła podstawowa

10.

wystawa edukacyjna

„Sługa Boży Ksiądz Jerzy Popiełuszko”

§ poznanie faktów z życia i służby kościelnej ks. J. Popiełuszko

IPN o /Białystok, EODN

-

EODN I 2004

-

wszyscy zainteresowani

11.

spotkania promocyjne z elementami warsztatów

Nowości wydawnicze.

§ właściwy wybór programów i podręczników

przedstawiciele wydawnictw pedagogicznych, autorzy podręczników

2/3

EODN wg oferty wydawniczej

20-25

zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli

12.

zajęcia otwarte z konsultacjami zespołowymi

W zależności od zgłoszeń.

§ wymiana doświadczeń

§ poznanie nowych form, metod i technik pracy

chętni nauczyciele i E. Chodkiewicz-Deluga

2

Właściwe przedszkole i termin uzależniony od zgłoszeń

nielimitowana

nauczyciele przedszkoli i oddziałów „0”

 

IV. Analiza programów nauczania pod kątem podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych. Wydawanie opinii i doradztwo metodyczne w zakresie wyboru programu nauczania i pomocy dydaktycznych na prośbę zainteresowanych nauczycieli lub dyrekcji szkół.

V. Opieka metodyczno- merytoryczna nad konkursami szkolnymi i międzyszkolnymi; prace w jury konkursowych.

 

VI. Prowadzenie Biblioteki Metodycznej EODN ; udostępnianie literatury zainteresowanym nauczycielom

 

VII. Prowadzenie strony www i publikowanie materiałów metodycznych autorstwa nauczycieli po pozytywnym zaopiniowaniu przez doradcę

 

VIII. Prowadzenie przedsięwzięcia p.n. Centrum Edukacji Ekologicznej i Ogrodu Botanicznego